باورش کمی سخت است( لیلا کرد بچه) - سه شنبه 11 تير 1392
روز با سیگار من روشن می­شود( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
نه به آزادی پنج حرف ساده( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
چمدانی هر صبح از خانه بیرونم می‌برد( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
باید برای روزهای برفی تقویم ها( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
از هر درختی طنابی آویخته است( لیلا کرد بچه) ... - دوشنبه 10 تير 1392
آغوشت را بردار برو( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
سی ساله ام و اگر دوباره قدم را( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
خاطر مردم است که ( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
روزی می‌رسدکه سمسارها بر سر تکه‌های ( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
روزی کسانی برای کوبیدنِ این خانه می‌آیند( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
گاهی شلوغی پیاده رو بهانه ی خوبیست( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
دلم تنگ‌ست مثل لباس سال‌های دبستانم( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
صبح ها پشت پرده بندري است( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
تو شبیه پرستوها هستی( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
هربار پنهان می شوم همبازی ام به طرز ( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
روزی که این عکس را گرفتیم ،( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
از لای پرده هرچه می بینم( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
خسته‌ام و همینکه می‌توانم صندلی‌ام ( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
هنوز فکر می کنی با توست( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
هر روز بزرگراهی از میان ما می گذرد( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
عادت کرده ایم من به چای تلخ اول صبح( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
انگشتم را بر بینی شب می گذارم( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
پرنده ای که نداند آزادی چیست( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
باورش کمی سخت است( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
تو باور نمی کنی ...بهتراز این نمی شوم( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
انگشتم را بر می دارم وخانه ای در هوا ( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
از شهرهای بزرگ که در قصه‌های تو نبودند ( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
روزی هزار بار با تو برخورد می کنم( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
درخت ها بازیگران ماهری اند( لیلا کرد بچه) - دوشنبه 10 تير 1392
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد